Szukaj w serwisie...
MAVERICK Telewizja HD Maverick   Internet Maverick   Telefon Stacjonarny w sieci Maverick   Sieć Maverick, zapraszamy!   
Regulamin Halofon VoIP
... / Pomoc

Regulamin Halofon.pl

I. Definicje i skróty stosowane w Regulaminie


Stosowane w treści niniejszego Regulaminu definicje oraz skróty winny być rozumiane w sposób, przedstawiony poniżej:

Billing - Szczegółowy wykaz połączeń telefonicznych

Cennik - zestawienie cen Usług, aktualne ceny dostępne są pod adresem internetowym www.halofon.pl

Doładowanie - wpłata dokonywana w złotówkach powiększające Stan Konta Użytkownika przekładana na prawo do części płatnej Usługi w wymiarze wyrażonym Stanem Konta Użytkownika.

Dostawca Usługi - Maverick Marcin Pietrucha firma telekomunikacyjna z siedzibą w Poznaniu 61-152 os. Piastowskie 40, wykonująca działalność telekomunikacyjną na podstawie zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod numerem 3652 wydanego przez Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty

Hasło SIP - ciąg znaków alfanumerycznych, znanych Użytkownikowi, przy użyciu którego może on korzystać z Usługi. Hasło jest nadawane przez Maverick i może być przez Użytkownika modyfikowane.

Konto, Konto Użytkownika - konto określone unikalnym identyfikatorem (loginem SIP) i hasłem SIP służące do korzystania z Usługi w wymiarze określonym Stanem Konta Użytkownika, poprzez które odbywa się dostęp, modyfikacja, opłacanie i rozliczanie Usługi oraz Połączeń.

Login SIP - unikalny numer Użytkownika będący jego identyfikatorem SIP, przy użyciu którego może on korzystać z Usługi. Login jest nadawany przez Dostawcę usługi -Maverick.

Maverick – patrz -Dostawca Usługi.

Okres Ważności - okres, w którym Użytkownik ma możliwość wykorzystania zgromadzonych wpłat na Usługę.

Oprogramowanie - oprogramowanie firmy "Xten Networks" udostępniane na Stronach Usługi Użytkownikom przez Maverick wyłącznie w celu świadczenia Usługi.

Regulamin - niniejszy regulamin

SIP, Protokół SIP - Session Initiation Protocol (SIP, RFC3261).

Stan Konta Użytkownika – kwota zgromadzona na Koncie Użytkownika umożliwiająca korzystanie z płatnej części usług.

Portal – prowadzona przez Maverick Marcin Pietrucha platforma informatyczno-informacyjna w sieci Internet, umożliwiająca użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez Maverick lub jej partnerów, a także innych światowych zasobów Internetu oraz realizację operacji handlowych przez internet.

Pakiet – określona kwota wpłaty, umożliwiająca doładowanie Konta Użytkownika i przedłużająca okres trwania usług płatnych i nieodpłatnych.

Umowa - stosunek prawny nawiązywany pomiędzy Użytkownikiem a Dostawcą Usługi na podstawie Regulaminu, poprzez wypełnienie formularza rejestracji i/lub akceptacji Regulaminu . 

Usługa - to wyrażone w złotówkach prawo Użytkownika do realizacji transmisji głosu w sieciach IP oraz w publicznej sieci telefonicznej umożliwiające:

a.) za opłatą -wykonywanie połączeń głosowych z sieci IP przy wykorzystaniu protokołu SIP do sieci PSTN oraz przyznanie numeru,

b.) nieodpłatnie - otrzymywanie połączeń głosowych z sieci PSTN przy wykorzystaniu protokołu SIP oraz wykonywanie połączeń w ramach sieci IP.

Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej utworzona zgodnie z przepisami prawa, która złożyła firmie Maverick Marcin Pietrucha ważne Zamówienie Usługi i po akceptacji regulaminu związana została Umową. 


II. Postanowienia ogólne

1. Maverick świadczy Usługę w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.

2. Cennik stanowi integralną część Regulaminu.

3. Regulamin stanowi integralną część Umowy.

4. Chwilą zawarcia Umowy jest moment zarejestrowania się na Stronach Usługi i akceptacji Regulaminu lub podpisanie umowy na piśmie.

5. Chwilą rozpoczęcia świadczenia Usługi przez Maverick jest wpłata środków na rachunek bankowy Maverick, oraz Doładowanie Konta Użytkownika określonym pakietem. Doładowanie przedłuża ważność Konta o ilość dni przypisaną do określonego pakietu. 

6. W przypadku złożenia przez Użytkownika żądania przesłania formy pisemnej faktury VAT za Usługę za pośrednictwem poczty, Maverick pobierze od Użytkownika opłatę manipulacyjną określoną w Cenniku. 

7. Z chwilą wystąpienia na Koncie Użytkownika stanu w wysokości "0" (liczba "zero") , Maverick zastrzega sobie prawo do zakończenia odpłatnych świadczeń w ramach Usługi (Umowa pozostaje w mocy). W tym przypadku świadczenia odpłatne będą świadczone po dokonaniu Doładowania Konta. 

8. Warunkiem koniecznym dla świadczenia przez Maverick Usługi na rzecz Użytkownika jest łączne spełnienie następujących warunków:

a). posiadania przez Użytkownika Loginu SIP i Hasła SIP,

b).złożenia przez Użytkownika Zamówienia Usługi,

c).akceptacja postanowień Cennika i Regulaminu,

9. Maverick zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia Usługi w przypadkach, gdy:

a). Użytkownik nie wypełnił warunków opisanych w ustępie 8 niniejszego paragrafu,

b). nie istnieją warunki techniczne do świadczenia Usług,

c). Użytkownik dokonywał lub dokonuje prób wejścia lub włamania do zasobów informatycznych będących w posiadaniu innych osób lub instytucji bez ich zgody, d). Użytkownik podejmował lub podejmuje działania, które mogą uszkodzić infrastrukturę telekomunikacyjną służącą Maverick do świadczenia jakichkolwiek usług,

e). Użytkownik podejmował lub podejmuje działania, które mogą utrudnić lub uniemożliwić innym Użytkownikom korzystanie z jakichkolwiek usług świadczonych przez Maverick,

f). Użytkownik naruszył lub narusza prywatność innego Użytkownika korzystającego z jakichkolwiek usług świadczonych przez Maverick,

g). Użytkownik w sposób rażący naruszył lub narusza postanowienia Regulaminu. Ocena charakteru naruszenia należy do Maverick.

10. Z dniem rozwiązania Umowy, Maverick zaprzestaje świadczenia na rzecz Użytkownika Usługi. 

11. Stan Konta Użytkownika jest zerowany jeżeli umowa uległa rozwiązaniu.

III. Ceny i opłaty

1. Wysokość opłat za Usługę określa Cennik. 

2. Cennik udostępniony jest Użytkownikowi na Stronach Usługi. O podwyższeniu cen w Cenniku Maverick powiadamia Użytkownika z wyprzedzeniem co najmniej 30 dni. O tych i innych zmianach w Regulaminie lub Cenniku Maverick powiadamia Użytkownika poprzez prezentację nowej treści Regulaminu lub Cennika na Stronach Usługi.

3. Ceny Usług podane w Cenniku są cenami brutto (zawierają podatek od towarów i usług). 

4. Maverick wystawia dowody zakupu Usługi na zasadach ogólnych zgodnie z obowiązującym prawem. 

5. Faktury VAT dokumentujące wpłatę na poczet Usługi są wystawiane do siedmiu dni od daty rejestracji wpłaty na rachunku Maverick. Powiadomienia o wpłacie są doręczane Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej.

6. Faktury VAT są do odebrania w biurze Maverick, os. Piastowskie 40 61-152 Poznań przez okres 3 miesięcy od daty wystawienia.

7. Na żądanie Użytkownika Maverick dodatkowo dostarcza Fakturę VAT przesyłką pocztową, z zastrzeżeniem ustępu 6 rozdziału II Regulaminu.

8. Wszelkie należności za Usługę płatne są w sposób i na zasadach opisanych w Cenniku dostępnym na Stronach Usługi. 

9. Wpłacone przez Użytkownika kwoty nie są zwracane. 

10. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za skutki niepoprawnego wprowadzenia swoich danych (w tym Loginu SIP podczas logowania i podczas dokonywania opłat).

IV. Wypowiedzenie, odstąpienie od umowy

1. Prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Użytkownikowi w ciągu 10 dni od daty jej zawarcia, chyba że w tym czasie Użytkownik dokona Doładowania Konta Użytkownika. 

2. Użytkownikowi przysługuje prawo do rozwiązania Umowy za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia:

a). w przypadku cesji praw i zobowiązań Maverick

b). w przypadku złożenia oświadczenia woli o skorzystaniu z tego prawa w ciągu 14 (czternastu) dni od daty ujawnienia treści nowego Regulaminu lub zmian w na Stronach Usługi, jeżeli postanowień nowego regulaminu bądź jego zmiany nie akceptuje.

c). bez podania przyczyny.

3. Maverick zastrzega sobie prawo wypowiedzenia za jednomiesięcznym terminem wypowiedzenia Umowy wobec Użytkownika i zaprzestania świadczenia Usługi.

4. Maverick ma prawo natychmiastowego wstrzymania świadczenia Usługi i/lub zablokowania dostępu do Konta Użytkownika, w razie zaistnienia któregokolwiek z następujących zdarzeń:

a). rażącego naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu,

b). z przyczyn technicznych nie jest możliwe zapewnienie korzystania z Usługi przez Użytkownika lub zapewnienie ich należytej jakości,

c). naruszania przez Użytkownika obowiązujących przepisów prawa,

5. Oświadczenie Maverick o wypowiedzeniu Umowy przekazywane jest e-mailem przesłanym na konto poczty elektronicznej i jest skuteczne z upływem 30 dni od dnia przesłania oświadczenia.

6. Użytkownik składa oświadczenie woli o wypowiedzeniu Umowy poprzez "deaktywację" Usługi, po zalogowaniu się na konto Użytkownika na Stronach Usługi.

7. Regulamin Usługi nie przewiduje zwrotów wpłaconych kwot w szczególności w przypadku odstąpienia od Umowy bądź rozwiązania za wypowiedzeniem.

V. Billingi

Billing jest dostępny dla Użytkownika, po uprzednim zalogowaniu się na konto Użytkownika na Stronach Usługi za okres 7 lub 14 dni od wskazanej daty , za co najmniej trzy ostatnie miesiące. Maverick zastrzega sobie, że opóźnienie w ujęciu poszczególnej zrealizowanej Usługi w Bilingu może wynieść do 15 minut.

VI. Prawa i obowiązki Użytkownika

1.Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu, Cennika, oraz postanowień licencji na Oprogramowanie Xten Networks.

2.Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Maverick o każdej zmianie dresu do doręczeń i innych danych Użytkownika poprzez Panel Użytkownika dostępny po uprzednim zalogowaniu się na konto Użytkownika na Stronach Usługi. Nie powiadomienie o zmianie zgodnie z postanowieniami zdania poprzedzającego skutkuje w szczególności uznaniem, iż wszelka korespondencja wysłana przez Maverick na dotychczasowy adres uważana jest za doręczoną. 

3.Użytkownik po zarejestrowaniu się na Stronach Usługi nabywa prawo pobrania bez dodatkowych opłat Oprogramowania ze Stron Usługi. Użytkownika obowiązują zasady korzystania z tego programowania przedstawione w warunkach licencji dostarczonych z oprogramowaniem przez dostawcę oprogramowania.

VII. Odpowiedzialność cywilna

1. Maverick ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług na zasadach określonych przepisami prawa z zastrzeżeniem ustępów poniżej.

2. Maverick nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi, jeżeli jest to związane z niedostateczną przepustowością łącza, za pomocą którego Użytkownik jest podłączony do sieci Internet lub brakiem takiego łącza.

3. Maverick nie ponosi odpowiedzialności za:

a). szkody powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich, wadliwego działania czynników zewnętrznych oraz innych systemów (np. sieci telekomunikacyjnych) niezależnych od Maverick,

b). szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej,

c). udostępnienie Loginu SIP Hasła SIP osobom nieuprawnionym, lub upoważnionym, na podstawie właściwych przepisów prawa.

d). szkodę wynikającą z dostępu do Konta Użytkownika osób nieuprawnionych, które są konsekwencją okoliczności niezależnych od Maverick,

e). szkody powstałe w wyniku niedotrzymania przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu,

f). odtworzenie Hasła SIP umożliwiającego identyfikację Użytkownika w Serwisie, jeżeli Użytkownik utraci je w wyniku okoliczności niezależnych od Maverick,

g). za szkody wynikłe w związku z podaniem niepoprawnych, nieścisłych lub nieprawdziwych danych przy dokonywaniu opłat za Usługę,

h). niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi wynikające z faktu niewłaściwego funkcjonowania sieci telekomunikacyjnych innych operatorów telekomunikacyjnych, oprogramowania, dostawców oprogramowania,

i). utracone korzyści.

VIII. Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje dotyczące Usługi należy zgłaszać Maverick pisemnie pod adres: Maverick, os. Piastowskie 40, 61-152 Poznań z dopiskiem "Usługa HALOFON" lub mailem na adres biuro@maverick.com.pl z zaznaczeniem Tutułu „Usługa HALOFON”. Maverick zobowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację, w terminie 30dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić, lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.

2. Reklamacja powinna odpowiadać przepisom rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 roku w sprawie trybu postępowania reklamacyjnego oraz warunków, jakim powinna odpowiadać reklamacja usługi telekomunikacyjnej (Dz. U. Nr 226, poz. 2291). Reklamacja powinna zawierać Login SIP Użytkownika, który był używany przy korzystaniu z Usługi.

IX. Prawa autorskie i inne

Zabronione jest korzystanie z praw własności intelektualnej przynależnych Maverick lub innym podmiotom w trakcie korzystania Usługi w sposób i celach innych niż te związane z korzystaniem z Usług w sposób określony Regulaminem i postanowieniami poszczególnych umów licencyjnych.

X. Cesja praw 

1. Maverick zastrzega sobie prawo do przekazania lub zlecenia wszystkich lub części swoich praw i obowiązków wynikłych z Regulaminu. W takim przypadku informacja na temat przekazania lub zlecenia wraz z informacjami o podmiocie, na rzecz którego dokonano przekazania, podane zostaną w momencie logowania się do Serwisu.

2. Maverick dołoży należytej staranności aby podmiot, na rzecz którego dokonano zlecenia i/lub przekazania praw lub obowiązków świadczył Usługi w sposób nie gorszy niż Maverick.

3. Cesja praw Użytkownika wynikających z Umowy jest wyłączona.

XI. Informacja, bezpieczeństwo

1. Maverick nie prowadzi informacji o numerach telefonicznych ("biuro numerów") Użytkowników Usługi.

2. Maverick nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do numerów alarmowych, w szczególności Pogotowia Ratunkowego, Policji i Straży Pożarnej za pomocą Usługi. Maverick nie gwarantuje dostępu do połączeń audioteksowych 0700 lub z podziałem opłaty 0800. Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z tym faktem oraz go akceptuje. 

3. Dostawca Usługi dokłada należytej staranności celem zapewnienia Użytkownikom bezpieczeństwa przekazywanych połączeń, niemniej jednak Maverick nie gwarantuje bezpieczeństwa przekazu w sieciach telekomunikacyjnych, w szczególności w sieci Internet. 

4. Maverick w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników.

Celem Dostawcy jest zapewnienie świadczenia Zamówionej Usługi na zasadach określonych w Regulaminie przy możliwie najmniejszej ingerencji w sferę prywatności Użytkowników zgodnie z postanowieniami REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ Maverick

5. W ramach świadczonej Usługi Maverick zbiera i przetwarza dane niezbędne dla świadczenia tej Usługi, nie będące danymi osobowymi. Podanie przez Użytkownika danych osobowych może okazać się konieczne dla dokonania rozliczenia z tytułu świadczenia danej usługi - wówczas przy formularzu podawania tych danych umieszczone zostaną stosowne zapisy określające sposób korzystania z nich przez Maverick. 

6. Administratorem danych zbieranych przy użyciu formularza dostępnego w Serwisie jest Maverick. Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania, chyba że dane, których dotyczy powyższe żądanie są niezbędne do świadczenia Usług - wówczas takie oświadczenie będzie równoważne z żądaniem zaprzestania korzystania z świadczonej Usługi przez Maverick.

7. Użytkownik wypełniając formularz rejestracyjny wyraża zgodę na wykorzystanie danych teleadresowych zawartych w formularzu do celów realizacji umowy o świadczenie Usługi zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. nr 133 poz. 883).

 


XII. Postanowienia końcowe

1. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane zawarte w formularzach rejestracyjnych niezwłocznie po każdej zmianie tych danych pod rygorem ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody wywołane niezgodnością danych zawartych w profilu z aktualnym stanem faktycznym.

2. Użytkownik wyraża zgodę, aby jego dane, obejmujące adres e-mail, imię i nazwisko, adres oraz numer telefonu, były przekazywane podmiotom wykonującym na zlecenie Maverick Usługę, w celu realizacji Usługi. 

3. Użytkownik ma możliwość dostępu i zmian swoich danych osobowych poprzez Strony Usługi.

4. Użytkownik może zażądać usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych Maverick. 

5. Użytkownik dołoży szczególnej staranności w celu ochrony hasła SIP, zobowiązuje się jednocześnie do niekorzystania z kont innych Użytkowników i/lub odstępowania swojego konta innym podmiotom. Maverick nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Użytkownika hasła oraz późniejsze działania lub zaniechania dokonane przy użyciu tego hasła. 

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2006 roku, może zostać pobrany z Strony Usługi. Regulamin może być zmieniony w każdym czasie poprzez zamieszczenie zmian bądź nowej wersji na Stronie Usługi.

7. W sprawach nie uregulowanych w regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne.
  
 
Realizacja MOROKO