Szukaj w serwisie...
MAVERICK Telewizja HD Maverick   Internet Maverick   Telefon Stacjonarny w sieci Maverick   Sieć Maverick, zapraszamy!   
RODO w Maverick
... / RODO

25 maja 2018 roku weszło w życie nowe unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych RODO.
Jego celem jest zapewnienie swobodnego przepływu danych osobowych pomiędzy państwami członkowskimi
oraz ujednolicenie regulacji dotyczących ochrony danych osobowych obowiązujących na terenie Unii Europejskiej.

Co znajduje się w dokumencie ?
Informacje, w jaki sposób chronimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe.

Czy należy się skontaktować z Maverick ?
Nie, nie trzeba. Wystarczy zapoznać się z tym dokumentem.
Wszystkie udzielone dotychczas zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostają ważne.
Oczywiście można je zmienić w dowolnym momencie.

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych ?
Administratorem Państwa danych osobowych jest Maverick Poznań Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Klaudyny Potockiej 25,
60-211 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerami: KRS 0000520995, NIP 7822574498, REGON 302814364.

Jak można się z nami skontaktować ?
Korespondencyjnie pod adresem: Maverick Poznań Sp. z o.o. , os. Piastowskie 40, 61-154 Poznań, dzwoniąc pod numer Biura Obsługi Klienta:
 Tel 61 654 95 01 lub odwiedzają osobiście biuro na os. Piastowskim 40 w Poznaniu.
Zachęcamy także do kontaktu przez serwis internetowy www.maverick.com.pl
Do Państwa dyspozycji jest również nasz Inspektor Ochrony Danych pod adresem poczty elektronicznej: iod@inea.com.pl
W jakim celu i dlaczego wykorzystujemy przekazane przez Państwa dane osobowe?
Państwa dane osobowe wykorzystujemy w celach:

1. Zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, tak aby realizować prawa i obowiązki w niej wyrażone, w tym świadczyć nasze usługi w możliwie
jak najbardziej satysfakcjonujący Państwa sposób. Przykładowo, monitorując na bieżąco prawidłowość działania usług oraz sprawnie reagować na niepożądane incydenty lub awarie.
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

2. Wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych, w szczególności: wystawiania i przechowywania faktur i dokumentów księgowych, realizacji zobowiązań podatkowych, rozpatrywania reklamacji czy zapewnienia bezpieczeństwa sieci lub usług.
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3. Wynikających z prawnie uzasadnionych interesów naszych i naszych partnerów, w szczególności:

a. w razie skorzystania przez Państwa z prawa do odstąpienia od umowy, w efekcie czego uważana będzie ona za niezawartą,
a Państwa dane osobowe nie będę przetwarzane na podstawie stosunku umownego;
b. w celu zapewnienia rzetelnej obsługi i wysokiej jakości świadczonych usług, tak abyście byli Państwo m.in. na bieżąco poinformowani o stanie postepowania ze złożonymi przez Państwa wnioskami oraz wszelkich zmianach w usługach i potencjalnych awariach;
c. w celu zapobiegania oszustwom, przykładowo poprzez stały monitoring systemów identyfikujących Państwa i innych abonentów;
d. w celach marketingu bezpośredniego;
e. w wewnętrznych celach administracyjnych realizowanych w ramach grupy przedsiębiorstw;
f. w celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji, przykładowo zapewnienia odporności sieci lub systemu informacyjnego na przypadkowe zdarzenia albo niezgodne z prawem lub nieprzyjazne działania naruszające dostępność, autentyczność, integralność i poufność przechowywanych lub przesyłanych danych osobowych;
g. w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług oferowanych lub udostępnianych przez sieci i systemy informacyjne, przykładowo zapobieganie nieuprawnionemu dostępowi do sieci łączności elektronicznej i rozprowadzaniu złośliwych kodów, przerywanie ataków typu „odmowa dostępu”, a także przeciwdziałanie uszkodzeniu systemów komputerowych i systemów łączności elektronicznej;
h. w celu dochodzenia roszczeń wynikających z łączącej nas umowy, w tym sprzedaży wierzytelności na rzecz innego podmiotu;
i. w celu oceny wiarygodności płatniczej, także w oparciu o dane pozyskane z innych źródeł;
j. w celu analizowania danych, m.in. na potrzeby usprawnienia świadczonych usług.
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4. W innych celach, jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę.
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób?

1. Jeżeli chcą Państwo korzystać z oferowanych przez nas usług takich jak internet, telewizja czy telefon, dobrowolnie zawierają Państwo z nami umowę. Podajecie nam Państwo wówczas swoje dane osobowe takie jak imię i nazwisko, numer PESEL albo nazwę, serie i numer dokumentu
potwierdzającego Państwa tożsamość oraz adres. Oczywiście nie musicie Państwo tego robić. Jeżeli jednak nie podacie nam Państwo tych danych, przepisy prawa uniemożliwia nam świadczenie dla Państwa usług telekomunikacyjnych i dokonywanie stosownych rozliczeń.

2. Aby zapewnić wysoki poziom świadczonych usług oraz sprostać Państwa oczekiwaniom, umożliwiamy Państwu podanie również innych danych osobowych, takich jak np. numer telefonu czy adres e-mail co usprawnia kontakt miedzy nami i pozwala oferować Państwu coraz to lepsze produkty.

3. W trakcie trwania łączącej nas umowy, wchodzimy w posiadanie również innych Państwa danych, takich jak:
a. dane transmisyjne, czyli dane o Państwa wychodzących i przychodzących połączeniach głosowych, komunikatach tekstowych i multimedialnych oraz dostępie do internetu wraz z adresami elektronicznymi urządzeń komunikujących się miedzy sobą, czasie trwania połączeń, ilości przesyłanych i odbieranych danych, adresach internetowych odwiedzanych stron internetowych i aktywności na nich oraz dane o urządzeniach końcowych, takich jak telefony czy komputery wraz z informacjami o ich oprogramowaniu;
b. dane o lokalizacji, czyli dane o położeniu urządzeń końcowych, takich jak telefony czy komputery, z których Państwo korzystają;
c. dane o numerze Państwa rachunku bankowego i dane o banku lub instytucji płatniczej Państwa obsługującej, jeżeli dokonują Państwo płatności na nasza rzecz za ich pośrednictwem;
d. dane o rodzajach i kosztach usług takich jak wykupione przez Państwa pakiety opieki zdrowotnej, oprogramowanie zapewniające ochronę komputerów przed zagrożeniami w sieci czy dostawy energii elektrycznej świadczone przez innych przedsiębiorców, jeżeli zamówią Państwo te usługi za naszym pośrednictwem.

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?
Państwa dane osobowe udostępniamy:
Podmiotom przetwarzającym dane osobowe w naszym imieniu, w szczególności:
a. podwykonawcom w procesie obsługi klienta;
b. handlowcom pośredniczącym w sprzedaży naszych usług;
c. montażystom sprzętu i technikom rozprowadzającym łącza;
d. podmiotom obsługującym sieci telekomunikacyjne;
e. podmiotom zapewniającym obsługą lub udostepniającym nam systemy teleinformatyczne;
f. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską niebędącym operatorami pocztowymi;
g. podmiotom świadczącym dla nas usługi doradcze, w tym prawne.

Innym administratorom danych osobowych działającym we własnym imieniu, w szczególności:
a. operatorom pocztowym;
b. bankom i instytucjom płatniczym;
c. naszym partnerom, tj. m.in. podmiotom wchodzącym w skład grupy przedsiębiorstw;
d. podmiotom nabywającym wierzytelności;
e. Związkowi Banków Polskich prowadzącemu Biuro Informacji Gospodarczej oraz System Dokumentów Zastrzeżonych;
f. Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej prowadzącemu Platformę Lokalizacyjno-Informacyjna z Centralna Baza Danych;
g. przedsiębiorcom telekomunikacyjnym prowadzącym spisy abonentów lub świadczącym usługę informacji o numerach telefonicznych (jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę);

W jakich sytuacjach automatyczne podejmowanie przez nas decyzji, będzie miało dla Państwa istotne skutki?

Część usług, które dla Państwa świadczymy mają określone limity, np. minut do wykorzystania w ramach abonamentu, wysyłanych wiadomości sms lub transmisji danych. Nasz system automatycznie odnotowuje osiągnięcie tych limitów lub wyczerpanie pakietu transmisji danych w przypadku usługi dostępu do sieci internet i w konsekwencji usługi świadczone będą dla Państwa do końca okresu rozliczeniowego wg innych niż dotychczas zasad, zgodnie z postanowieniami łączącej nas umowy.
Monitoring i analiza sposobu, w jaki korzystają Państwo z naszych usług, pozwala nam także lepiej dopasować je do Państwa potrzeb. System, z którego korzystamy, informuje nas, jeżeli kilkakrotnie wykorzystają Państwo w całości wybrany pakiet transmisji danych. W takiej sytuacji
przygotujemy dla Państwa korzystniejsza, spersonalizowana ofertę.
Jeżeli korzystają Państwo z naszych usług takich jak wideo na zadanie (ang. VOD - Video on Demand), nasz system automatycznie monitoruje,
jakiego rodzaju treści Państwa zainteresowały, a następnie wyświetla reklamy odpowiadające Państwa preferencjom.
W sytuacji kiedy nie uregulują Państwo należności z tytułu świadczonych usług, nasz system na podstawie wysokości zadłużenia i jego okresu może
automatycznie ograniczyć Państwu dostęp do usług lub uniemożliwić korzystanie z nich.
Jeżeli uznacie Państwo, ze jakaś decyzja w stosunku do Państwa podjęta została niesłusznie lub w sposób nieprawidłowy, przysługuje Państwu
prawo do jej zakwestionowania. Jeżeli nie chcą Państwo, abyśmy przygotowywali dla Państwa indywidualne oferty lub reklamy w zakresie oferowanych przez nas towarów i usług, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych.

Jak długo i na podstawie jakich kryteriów będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez nas w okresie obowiązywania łączącej nas umowy. Następnie po jej zakończeniu i ograniczeniu ich zakresu do danych niezbędnych do wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych, przetwarzane będą w okresie wskazanym w przepisach prawa powszechnie obowiązującego lub zgodnie z kryteriami w nich wyznaczonymi. W przypadku braku Państwa sprzeciwu, w tym okresie Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach realizacji prawnie uzasadnionych interesów naszych i naszych partnerów. Ponadto, gdy zaistnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie wyrazonej przez Panstwa zgody, bedziemy to robic nie dłuzej, niz do chwili, w której taka zgodę Państwo wycofają Przykładowo, mamy prawny obowiązek przechowywać Państwa dane o wykonanych usługach telekomunikacyjnych w zakresie umożliwiającym rozpatrzenie reklamacji przez co najmniej 12 miesięcy, a w przypadku wniesienia przez Państwa reklamacji, przez okres niezbędny do rozstrzygnięcia sporu. Podstawa prawna: art. 168 Ustawy Prawo telekomunikacyjne. Państwa dane osobowe pozyskane w celu zawarcia i wykonania łączącej nas umowy w zakresie umożliwiającym dokonanie rozliczeń z tytułu świadczonych usług zobowiązani jesteśmy przechowywać przez okres 5 lat, liczony od początku roku następującego po roku, którego rozliczenia dotyczą. Podstawa prawna: art. 74 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Jakie uprawnienia Państwu przysługują i jak je zrealizować?

Mogą Państwo złożyć do Maverick wniosek dotyczący danych osobowych o:
1. Poprawienie danych osobowych lub uzupełnienie danych niekompletnych
2. Usuniecie danych przetwarzanych bezpodstawnie
3. Ograniczenie przetwarzania danych osobowych
4. Przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Państwa (w zakresie określonym w art. 20 RODO)
Ponadto, na Państwa wniosek udzielimy potwierdzenia, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz udzielimy do nich dostępu.
Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, mogą Państwo tę zgodę w każdej chwili
wycofać. Jeżeli będą Państwo zainteresowani realizacja któregokolwiek z powyższych uprawnień, prosimy o kontakt z nami lub naszym Inspektorem
Ochrony Danych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego?
Dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało się w sposób zgodny z przepisami prawa. Jeżeli
jednak uznają Państwo, iż dopuściliśmy się naruszenia, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Informacje dodatkowe
Przez „RODO” rozumiemy obowiązujące w Polsce od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 
Realizacja MOROKO